Voor wie?

Bedrijven/werkgevers:
– verzuim- en re-integratieadvies in het kader van de Wet verbetering Poortwachter (WvP)
– WvP toets: voldoende re-integratie-inspanningen?
– second opinion
– advies m.b.t. gezondheidsbevordering en verzuimpreventie

Arbodiensten:
– waarneming bedrijfsartsen
– tijdelijke aanvulling op de bestaande personele capaciteit van bedrijfsartsen
– verzuim- en re-integratiebegeleiding/ WvP, advies, keuringen

UWV:
– waarneming (bezwaar)verzekeringsartsen
– tijdelijke aanvulling op de bestaande personele capaciteit van (bezwaar)verzekeringsartsen
– Ziektewet/ Arborol
– WAO, WIA- en Wajong beoordelingen
– medische argumentatie Bezwaar en Beroep

Particuliere verzekeraars:
– medische beoordelingen voor particuliere verzekeringen
– waarneming (bezwaar)verzekeringsartsen
– tijdelijke aanvulling op de bestaande personele capaciteit van (bezwaar)verzekeringsartsen

Medisch Expertise Centra op het gebied van Arbeid en Gezondheid:
– waarneming van bedrijfs- en verzekeringsartsen
– tijdelijke aanvulling op de bestaande personele capaciteit van bedrijfs- en verzekeringsartsen
– WvP-toets
– medisch belastbaarheidsonderzoek (FML)
– bepalen duurzaamheid medische beperkingen
– medische argumentatie in bezwaar- of beroepsprocedures

Adviesorganisaties op het gebied van sociaal-medische advisering:
– waarneming sociaal-medisch adviseurs
– tijdelijke aanvulling op de bestaande personele capaciteit van sociaal-medisch adviseurs
– sociaal-medische advisering in het kader van wetten en regelingen op het gebied van inkomen, arbeid, inburgering, welzijn en maatschappelijke participatie

Gemeenten:
– sociaal-medisch onderzoek in het kader van Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of een andere voorziening

Juristen/ advocaten:
– medisch belastbaarheidsonderzoek inclusief opstellen Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)
– bepalen duurzaamheid medische beperkingen
– medische onderbouwing in bezwaar- of beroepsprocedures